English Slokas

 

Dasharatha Shani Stotram From Padma Puraana

 

                                                                                                                                                     VINIYOGA
Take some water in the right hand recite the following mantra and then leave it aside-(after the stotra is over pour this water into any plant)
Om asya shree shanistotra mantrasya kashyap rishi strishtupchhandah souridevta, Sham beejam, nih shakti Krishna varnoti keelkam, dharmaarth kaam- mokshaatmka chaturvid- purushaarth siddhyarth jape viniyoge
KAR NYAAS 
 
Sit by cross legs [padmasana] and tough the fingers while reciting the mantra for each finger.
1- Shanaishcharaay angushtabhyaam namah – touch thumbs by the index fingers of the same hand.
2- Mandgataye tarjaneebhyaam namah—touch index fingers with the thumbs of the same hand.
3- Adhokshajaaye madhyamabhyaam namah – touch the middle fingers with the thumbs of the same hand.
4- Krishnangaaye anaamikabhyam namah – touch the ring finger with the thumbs of the same hand.
5- Shushkodaraaye kanishthikaabhyaam namah- touch the little finger with the thumbs of the same hand.
6- Chhayatmajaaye kartal-kar-prishthaabhyaam namah- touch both hands with each other.
ANGA NYAAS
 
1- Shanaishcharaay hridyaaye namah— symbolic touching of heart through right hand.
2- Mandgataye shires swaaha - symbolic touching of forehead through right hand.
3- Adhokshajaaye shikhaaye vashatah - symbolic touching of the top of the head through right hand.
4- Krishnangaaye kavachaaye hoom- touch the right shoulder with left hand and left shoulder with right.
5- Shushkodaraaye netraaye vaushat- touch the eyes with thumb and ring finger of the right hand.
6- Chhayatmajaaye astraaye phat- rotate your right hand through yourself and then clap it with left hand.
DHYANAM 
 
Neeldhyutim shooldharam kireetinam, grid dhah sthitam traaskaram dhanurdharam; Chaturbhujam sooryasutam prashantam vande sadaabheeshtakaram varainyam.
PRARTHNA
 
Pranamya devdevasham sarvagrihanivaranam; Shanaishchar prasaadaarth chintyaamaasa paarthiv.
STOTRA:
 
Om namah krishnay neelaya shiti-kantha nibhaya cha | Namah kalagni-rupaya kritantaaya cha vai namah ||
Namo nirmaa-sa-dehaya deergha-sham shru-jataaya cha | Namo vishaal-netraaya shushkodar bhayaakrite ||
Namah pushkalaagaatraaye sthoolromannaith vain amah | Namo deerghaya shushkaaya kaal-dashtram namostute ||
Namaste kota-raakshaaya dur-nirreekshaay vai namah | Namo ghoraya raodraya bheeshannaye kapaaline ||
Namaste sarva-bhakshaaye valee-mukha namostute | Surya-putra namaste stu bhaskare bhaiy-daaye cha ||
Adho-ddhishte! namaste stu samvartaka! namostu te | Namo manda-gate! tubhyam niristra-shaaye namo-stute ||
Tapasa dagdha-dehaaye nityam yog-rataaye cha | Nomo nityam kshudhaar-taaye atrup-taaye cha vai-namah ||
Gynaan-chakshur namaste- stu kashyap-atmaja-su-nave | Tushto dadaasi vai rajyam rushto harasee tat kshannaat ||
Deva-sura manushya-shcha siddha-vidhya-dharo-ragah | Tvayaa vilo-kitah sarve naasham yanti samoola-tah ||
Prasadam kuru me deva varaarho-o-ha mu-paa-gatah | Evam stutstadaa sourirgrriharraajo mahaabala||